DOWNLOAD - QHCĐ

dirTHƯ MỤC GỐC: 
Tên file Ngày cập nhật Định dạng Lần tải
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023   04/27/2023         2
tài liệu họp đhđcđ 2023   04/05/2023         8
B/c tình hình quản trị năm 2022   01/12/2023         2
Hợp đồng kiểm toán 2022   11/15/2022         0
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022   04/29/2022         0
Tài liệu họp đhđcđ thường niên 2022   04/05/2022         3
Báo cáo thường niên năm 2021   04/05/2022         28
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021   04/29/2021     format file rar     32
Báo cáo thường niên năm 2020   03/31/2021     format file rar     24
Tài liệu họp đhđcđ thường niên 2021   03/31/2021     format file rar     2
Hợp đồng kiểm toán 2020   11/16/2020     format file pdf     38
B/c tình hình quản trị công ty 6 tháng 2020   07/06/2020     format file pdf     587
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020   06/27/2020     format file pdf     582
Tài liệu họp đhđcđ thường niên 2020   06/06/2020     format file rar     583
Thông báo gia hạn họp đại hội ĐCĐ 2020   04/17/2020     format file rar     454
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2019   01/18/2020     format file pdf     669
Thông báo chi trả cổ tức 2019   01/08/2020     format file pdf     269
Kết luận kiểm tra thuế 2017   12/02/2019     format file pdf     259
QĐ kiểm tra thuế 2017   12/02/2019     format file pdf     245


Relevant Links: link1 link2